Winston Churchill


ENGLISH

 

“Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.”

Author: Winston Churchill
Topic: PerseveranceMotivation, StrengthIntelligencePersonal development, Self-fulfilment


DEUTSCH

 

Kontinuierliche Anstrengung, nicht Kraft oder Intelligenz, ist der Schlüssel, um unser Potential freizusetzen“.

Autor: Winston Churchill
Thema: AusdauerMotivationStärkeIntelligenzPersönliche Entwicklung, Selbstverwirklichung


ESPAÑOL

 

“El esfuerzo continuo, no la fuerza o la inteligencia, es la clave para desbloquear nuestro potencial.”

Autor: Winston Churchill
Tema: PerseveranciaMotivaciónFuerza, InteligenciaDesarrollo personalAutorrealización


FRANÇAIS

 

“Un effort continu – pas la force ni l’intelligence – est la clé pour libérer notre potentiel.”

Auteur: Winston Churchill
Sujet: PersévéranceMotivationForce, IntelligenceDéveloppement personnelRéalisation de soi


ITALIANO

 

“Uno sforzo continuo – non la forza o l’intelligenza – è la chiave che sprigiona il nostro potenziale.”

Autore: Winston Churchill
Argomento: PerseveranzaMotivazioneForzaIntelligenzaCrescita PersonaleAutorealizzazione


POLSKI

 

“Ciągłe podejmowanie wysiłku, a nie siła czy inteligencja, jest kluczem do wyzwolenia naszego potencjału.”

Autor: Winston Churchill
Temat: WytrwałośćMotywacjaSiłaInteligencjaRozwój osobistySamorealizacja


PORTUGUÊS

 

“Esforço contínuo – não força ou inteligência – é a chave para desbloquear o nosso potencial.”

Autor: Winston Churchill
Tema: PerseverançaMotivaçãoForça, InteligênciaDesenvolvimento pessoalAuto-realização