Winston Churchill


ENGLISH

 

“A pessimist sees the difficulty in every opportunity, an optimist sees the opportunity in every difficulty.”

Author: Winston Churchill
Topic: DifficultyOpportunityPositive Thinking, Optimism, Pessimism


DEUTSCH

 

“Ein Pessimist sieht eine Schwierigkeit in jeder Gelegenheit, ein Optimist sieht eine Gelegenheit in jeder Schwierigkeit.”

Autor: Winston Churchill
Thema: SchwierigkeitGelegenheitPositives Denken, Optimismus, Pessimismus


ESPAÑOL

 

“Un pesimista ve la dificultad en cada oportunidad; un optimista ve una oportunidad en cada dificultad.”

Autor: Winston Churchill
Tema: DificultadOportunidadPensamiento positivo, Optimismo , Pesimismo


FRANÇAIS

 

“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l’opportunité dans chaque difficulté.”

Auteur: Winston Churchill
Sujet: DifficultéOpportunitéPensée positive, Optimisme, Pessimisme


ITALIANO

 

“Un pessimista vede la difficoltà in ogni opportunità; un ottimista vede l’opportunità in ogni difficoltà.”

Autore: Winston Churchill
Argomento: DifficoltàOpportunitàPensiero positivo, Ottimismo, Pessimismo


POLSKI

 

„Pesymista widzi przeciwność w każdej okazji, optymista widzi okazję w każdej przeciwności.”

Autor: Winston Churchill
Temat: TrudnośćOkazjaPozytywne myślenie, Optymizm, Pesymizm


PORTUGUÊS

 

“Um pessimista vê uma dificuldade em cada oportunidade; um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade.”

Autor: Winston Churchill
Tema: DificuldadeOportunidadePensamento positivo, Optimismo , Pessimismo