Wayne W. Dyer


ENGLISH

 

“If you change the way you look at things, the things you look at change.”

Author: Wayne W. Dyer
Topic: Attitude, Thinking, InspirationalChange, Life


DEUTSCH

 

“Wenn Du Deine Sicht auf die Dinge veränderst, verändern sich die Dinge, die Du siehst.”

AUTOR: Wayne W. Dyer
THEMA: Einstellung, Denken, InspirierendeVeränderungLeben


ESPAÑOL

 

“Si cambias el modo en que miras las cosas, las cosas que miras cambian.”

Autor: Wayne W. Dyer
Tema:
ActitudPensamiento, InspiradorasCambioVida


FRANÇAIS

 

“Lorsque vous modifiez la façon dont vous regardez les choses, les choses que vous regardez changent.”

Auteur: Wayne W. Dyer
Sujet:
AttitudePensée, InspirantesChangementVie


ITALIANO

 

“Quando cambi il modo di guardare le cose, le cose che guardi cambiano.”

Autore: Wayne W. Dyer
ArgomEnTo:
AtteggiamentoPensiero, Ispiranti, CambiamentoVita


POLSKI

 

“Gdy zmienisz sposób w jaki patrzysz na różne rzeczy, rzeczy te również się zmienią.”

Autor: Wayne W. Dyer
TEMAT: NastawienieMyślenie, InspirująceZmianaŻycie


PORTUGUÊS

 

“Se você muda a forma como olha as coisas, as coisas que você olha mudam.”

Autor: Wayne W. Dyer
Tema: AtitudePensamento, InspiradorasMudançaVida