Thomas Alva Edison


ENGLISH

 

“There is no substitute for hard work”.

Author: Thomas Alva Edison
Subject: Work


DEUTSCH

 

“Es gibt keinen Ersatz für harte Arbeit“.

Autor: Thomas Alva Edison
Thema: Arbeit


ESPAÑOL

 

“No hay sustituto para el trabajo duro“.

Autor: Thomas Alva Edison
Tema: Trabajo


FRANÇAIS

 

“Rien ne substitue le travail dur“.

Auteur: Thomas Alva Edison
Sujet: Travail


ITALIANO

 

“Non esistono surrogati del duro lavoro“.

Autore: Thomas Alva Edison
Argomento: Lavoro


POLSKI

 

„Nie ma substytutu ciężkiej pracy”.

Autor: Thomas Alva Edison
Temat: Praca


PORTUGUÊS

 

“Não há substituto para o trabalho duro”.

Autor: Thomas Alva Edison
Tema: Trabalho