Oscar Wilde


ENGLISH

 

“Life imitates art far more than art imitates life.”

Author: Oscar Wilde
Topic: LifeArt


DEUTSCH

 

“Das Leben ahmt die Kunst weit mehr nach als die Kunst das Leben.”

Autor: Oscar Wilde
Thema: LebenKunst


ESPAÑOL

 

“La vida imita al arte mucho más que el arte imita la vida.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: VidaArt


FRANÇAIS

 

“La vie imite l’art bien plus que l’art n’imite la vie.”

Auteur: Oscar Wilde
Sujet: Vie, Art


ITALIANO

 

“La vita imita l’arte più di quanto l’arte non imiti la vita.”

Autore: Oscar Wilde
Argomento: VitaArte


POLSKI

 

“Życie imituje sztukę znacznie bardziej niż sztuka imituje życie.”

Autor: Oscar Wilde
Temat: ŻycieSztuka


PORTUGUÊS

 

“A vida imita a arte muito mais do que a arte imita a vida.”

Autor: Oscar Wilde
Tema: VidaArte