Oscar Wilde


ENGLISH

 

“The only way to get rid of a temptation is to yield to it“.

Author: Oscar Wilde
Topic: 


DEUTSCH

 

“Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, ist, ihr nachzugeben“.

Autor: Oscar Wilde
Thema:


ESPAÑOL

 

“La única manera de librarse de la tentación es caer en ella”.

Autor: Oscar Wilde
Tema:


FRANÇAIS

 

“Le seul moyen de se délivrer d’une tentation, c’est d’y céder”.

Auteur: Oscar Wilde
Sujet: 


ITALIANO

 

“L’unico modo per liberarsi di una tentazione è cedervi”.

Autore: Oscar Wilde
Argomento:


POLSKI

 

„Jedynym sposobem pozbycia się pokusy jest uleganie jej”.

Autor: Oscar Wilde
Temat:


PORTUGUÊS

 

“A única maneira de nos livrarmos da tentação é ceder-lhe”.

Autor: Oscar Wilde
Tema: