Oscar Wilde


ENGLISH

 

“I can resist everything except temptation“.

Author: Oscar Wilde
Topic: 


DEUTSCH

 

“Ich kann allem widerstehen – außer der Versuchung“.

Autor: Oscar Wilde
Thema:


ESPAÑOL

 

“Puedo resistir todo menos la tentación”.

Autor: Oscar Wilde
Tema:


FRANÇAIS

 

“Je peux résister à tout, sauf à la tentation”.

Auteur: Oscar Wilde
Sujet: 


ITALIANO

 

“Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni”.

Autore: Oscar Wilde
Argomento:


POLSKI

 

„Mogę się oprzeć wszystkiemu z wyjątkiem pokusy”!

Autor: Oscar Wilde
Temat:


PORTUGUÊS

 

“Posso resistir a tudo, menos à tentação”.

Autor: Oscar Wilde
Tema: