Ernest Hemingway


ENGLISH

 

“All thinking men are atheists”.

Author: Ernest Hemingway
Topic: Religion


DEUTSCH

 

“Alle denkenden Männer sind Atheisten“.

Autor: Ernest Hemingway
Thema: Religion


ESPAÑOL

 

“Todo hombre racional es ateo”.

Autor: Ernest Hemingway
Tema: 
Religión


FRANÇAIS

 

“Tous les penseurs sont athées”.

Auteur: Ernest Hemingway
Sujet: Religion


ITALIANO

 

“Tutti gli uomini che pensano sono atei”.

Autore: Ernest Hemingway
Argomento: Religione


POLSKI

 

“Każdy myślący człowiek jest ateistą”.

Autor: Ernest Hemingway
Temat: Religia


PORTUGUÊS

 

“Todos os homens racionais são ateus”.

Autor: Ernest Hemingway
Tema: Religião