Buddha


ENGLISH

 

“Hatred does not cease by hatred, but only by love; this is the eternal rule.”

Author: Buddha
Topic: Hatred, Love


DEUTSCH

 

“Hass hört nicht durch Hass auf, sondern nur durch die Liebe; das ist die ewige Regel.”

Autor: Buddha
Thema: Hass, Liebe


ESPAÑOL

 

“El odio no disminuye con el odio. El odio disminuye con el amor. Esta es la regla eterna.”

Autor: Buda
Tema: Odio, Amor


FRANÇAIS

 

“La haine ne mettra jamais fin à la haine ; seul l’amour peut le guérir. C’est là l’ancienne et éternelle loi.”

Auteur: Bouddha
Sujet: Haine, Amour


ITALIANO

 

“L’odio non cessa con l’odio, in nessun tempo; l’odio cessa con l’amore: questa è la legge eterna.”

Autore: Buddha
Argomento: OdioAMORE


POLSKI

 

“Nienawiścią nie można pokonać nienawiść, można ją pokonać tylko miłością. To odwieczne prawo.”

Autor: Budda
Temat: Nienawiść, Miłość


PORTUGUÊS

 

“O ódio não cessa pelo ódio em nenhum momento. O ódio cessa com o amor. Esta é uma lei inalterável.”

Autor: Buda
TEma: ÓDio, Amor