Anthony Robbins


ENGLISH

 

“Setting goals is the first step in turning the invisible into the visible.”

Author: Anthony Robbins
Topic: ObjectiveSuccess


DEUTSCH

 

“Ziele zu setzen ist der erste Schritt, um das Unsichtbare in das Sichtbare zu verwandeln.”

Autor: Anthony Robbins
Thema: ZielErfolg


ESPAÑOL

 

“Establecer metas es el primer paso para convertir lo invisible en visible.”

Autor: Anthony Robbins
Tema: ObjetivoÉxito


FRANÇAIS

 

“Définir des objectifs est la première étape dans la transformation de l’invisible dans le visible.”

Auteur: Anthony Robbins
Sujet: ObjectifSuccès


ITALIANO

 

“Fissare degli obiettivi è il primo passo per trasformare l’invisibile nel visibile.”

Autore: Anthony Robbins
Argomento: ObiettivoSuccesso


POLSKI

 

“Wyznaczanie celów jest pierwszym krokiem w przekształcaniu tego co niewidzialne w widzialne.”

Autor: Anthony Robbins
Temat: CelSukces


PORTUGUÊS

 

“Estabelecer metas é o primeiro passo para transformar o que é invisível em visível.”

Autor: Anthony Robbins
Tema: ObjetivoSucesso