Albert Einstein


ENGLISH

 

“If the facts don’t fit the theory, change the facts.”

AutHor: Albert Einstein
Topic:


DEUTSCH

 

“Wenn die Fakten nicht zur Theorie passen, ändere die Fakten.”

Autor: Albert Einstein
Thema: 


ESPAÑOL

 

“Si los hechos no encajan en la teoría, cambia los hechos.”

Autor: Albert Einstein
Tema: 


FRANÇAIS

 

“Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits.”

Auteur: Albert Einstein
Sujet:


ITALIANO

 

“Se i fatti e la teoria non concordano, cambia i fatti.”

Autore: Albert Einstein
Argomento: 


POLSKI

 

“Jeżeli fakty nie pasują do teorii, zmień fakty.”

Autor: Albert Einstein
Temat:


PORTUGUÊS

 

“Se os factos não se encaixam na teoria, modifique os factos.”

Autor: Albert Einstein
Tema: